Oh Tze Beng

Oh Tze Beng

Đồng sáng lập & Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Giáo dục ADVO Singapore

Với tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, nhà đồng sáng lập Oh Tze Beng đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xây dựng và phát triển ADVO Singapore trong suốt 13 năm. Đồng thời, anh cũng là cố vấn uy tín cho nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp cho đến khi trở thành những tập đoàn lớn mạnh trong các lĩnh vực: giáo dục, bán lẻ, công nghệ, tiếp thị trực tuyến.

Other Members